1. B? chuy?n t?*n hi?u 0-10V sang 4-20ma l?* gì ?

  Có th? nói b? chuy?n t?*n hi?u 0-10V l?* m?t thi?t b? công nghi?p chuyên dùng trong ?ng d?ng truy?n v?* chuy?n ??i t?*n hi?u. ?ây l?* m?t thi?t b? trung gian n?a n?i truy?n v?* phát t?*n hi?u. Các t?*n hi?u phát ra t? các thi?t b? c?m bi?n, thi?t b? ?o l??ng s? ???c b? chuy?n t?*n hi?u nh??*n v?* x??* l?*. Sau ?ó b? chuy?n t?*n hi?u có nhi?m v? cho ra t?*n hi?u d?ng khác so v?i d?ng t?*n hi?u ban ??u tùy nhu c?u s??* d?ng.
  Mình xin gi?i thi?u ??n các b?n dòng s?n ph?m có model OMX39PM. ?ây l?* dòng chuy?n ??i t?*n hi?u ???c công ty mình nh??*p kh?u tr?c ti?p t? hãng Orbit Merret – C?ng Hòa Séc. L?* m?t trong nh?ng hãng s?n xu?t l?n v?* có uy t?*n h?*ng ??u Châu Âu. S?n ph?m ???c các nh?* phân ph?i Châu Á tin dùng trong ?ó l?* Vi?t Nam. Ch?*nh vì th? khi s??* d?ng các b?n có th? yên tâm nhé.
  Cách th?c truy?n t?*n hi?u
  Ph?m vi ?ng d?ng:

  Khi nói v? ?ng d?ng hay ph?m vi s??* d?ng c?a b? chuy?n t?*n hi?u thì ta ph?i k? ??n các thi?t b? c?m bi?n. Vì h?u h?t các b? chuy?n t?*n hi?u th??ng ???c dùng kèm v?i các c?m bi?n ?o l??ng hi?n nay. Có th? ?ó l?* c?m bi?n nhi?t ??, c?m bi?n áp su?t, c?ng có th? ?ó l?* bi?n dòng,… Chúng th??ng ?i kèm v?i nhau.
  Chúng ta có th? b?t g?p chúng trong các nh?* máy, các khu công nghi?p. Trong các nh?* máy x??* lý n??c th?i v?i quy mô l?n, các khu công nghi?p chuyên s?n xu?t theo dây chuy?n t? ??ng. Các h? th?ng ???ng ?ng, máy móc có ??ng c? ?i?n l?*m b? ph??*n công tác, các nh?* máy s?n xu?t hay ch? bi?n l??ng th?c th?c ph?m,vv.. V?* còn nhi?u ?ng d?ng khác n?a m?* mình ch?a th? nói h?t trong b?*i vi?t n?*y.
  Thông s? k? thu??*t c?a thi?t b?:

  • Model: thi?t b? có mã s?n ph?m l?* OMX333UNI.
  • Xu?t x?: t? hãng Orbit Merret – C?ng Hòa Séc.
  • Ngõ v?*o (Input): t?*n hi?u ngõ v?*o có th? ??c nh? 4-20mA, 0-10vdc, 0-20mA, 0-5vdc. Có th? ??c các t?*n hi?u c?m bi?n pt100, can nhi?t S, K, R, E,…
  • Ngõ ra (Output): Có th? xu?t ra các d?ng t?*n hi?u 4-20mA, 0-10vdc, 0-20mA, 0-5vdc.
  • Ngu?n c?p: thi?t b? dùng ngu?n nuôi 10÷30VDC có th? tu? ch?n ngu?n 80÷250VAC.
  • Sai s?: ch? 0.1% trên to?*n dãy ?o c?a thi?t b?.
  • H? s? cách ly: 2500VAC có th? ch?ng nhi?u t?t trong nhi?u lo?i môi tr??ng.
  • Th?i gian b?o h?*nh: 1 ??i 1 trong vòng 18 tháng, n?u phát sinh l?i t? nh?* cung c?p.


  Phone – Zalo: 0989825950 (Mr Qu?c)


  Xem chi ti?t b?*i vi?t T?i ?ây

  Các b?*i vi?t liên quan:
  B? chuy?n t?*n hi?u dòng ?i?n sang 4-20ma
  B? chuy?n t?*n hi?u Loadcell sang 4-20ma