Chè v?ng l?* lo?i d??c th?o có nhi?u công d?ng, ??c bi?t l?* v?i ch? em ph? n? sau sinh. Nhi?u s?a cho con bú l?* v?n ?? ???c m?i m? b?m s?a l?u tâm. Nhi?u m? b? thi?u s?a, ?*t s?a, th??*m ch?* l?* m?t s?a, hay ch? ??n gi?n l?* mong mu?n nâng cao, c?i thi?n ch?t l??ng s?a cho con yêu m?* tìm ??n s?n ph?m chè v?ng nh? m?t gi?i pháp h?u hi?u.
V??*y u?ng tr?* v?ng sau sinh nh? th? n?*o ?? m? tr?*n tr? s?a? 1. Nh?ng ?*ch l?i c?a vi?c u?ng tr?* v?ng sau sinh ??i v?i s?n ph?


V?i v? th?m ??c tr?ng, tr?* v?ng mang l?i vô v?*n ?*ch l?i cho s?c kh?e c?a s?n ph?. C? th?:

 • Th? tr?ng mau chóng ???c h?i ph?c.
 • K?*ch th?*ch v? giác, h? tr? tiêu hóa.
 • Ch?ng viêm nhi?m, kháng khu?n, phòng ng?a các ch?ng h??*u s?n.
 • Nhanh l?*nh v?t th??ng, ?i?u kinh.
 • Gi?m cân, tiêu hao m? th?a, thon g?n vóc dáng hi?u qu? m?* l?i an to?*n.
 • U?ng tr?* v?ng sau sinh giúp l?i s?a, k?*ch th?*ch tuy?n s?a s?n sinh s?a, giúp m? tr?*n tr? s?a. ?ây l?* tác d?ng t?t nh?t c?a tr?* v?ng v?i m? sau sinh.

>>> Nh?ng l?i ?*ch khác c?a chè v?ng

 1. L?u ý khi u?ng tr?* v?ng sau sinh ?? l?i s?a • L?a ch?n s?n ph?m tr?* v?ng ch?t l??ng. ??m b?o ch?n ?úng v?ng s?, tránh xa v?ng trâu, v?ng núi v?* các lo?i chè v?ng có l?n t?p ch?t khác.
 • Không u?ng quá loãng, ho?c quá ???*m ??c. Li?u l??ng phù h?p m?i ng?*y l?* 2 n?m nh? v?i chè v?ng khô. Trong khi ?ó v?i 1 lá cao chè v?ng th??ng t??ng ?ng v?i 5 l?*t n??c, m? có th? chia th?*nh 3 – 4 mi?ng nh? r?i pha v?i l??ng n??c phù h?p ?? ti?n dùng trong ng?*y.
 • V?i nh?ng s?n ph? u?ng tr?* v?ng sau sinh ?? l?i s?a, c?n ph?i b? sung nhi?u n??c. Nên s??* d?ng thay n??c l?c h?*ng ng?*y v?* dùng khi còn ?m ?? có th? s?n sinh s?a ???c nhi?u v?* t?t nh?t.
 • L?u ý ??n vi?c ngh? ng?i, sinh ho?t, ?n u?ng khoa h?c, h?p lý. T?ng c??ng b? sung d??ng ch?t ??m, khoáng, vitamin…
 • Khi u?ng tr?* v?ng, các m? nên cho con bú ??u ??n 2 – 3 ti?ng 1 l?n. Trung bình m?i l?n 5 – 10 phút.

>>> Xem thêm: U?ng cao chè v?ng sau bao lâu thì s?a v?
Hi?n nay có r?t nhi?u v?* ?a d?ng các s?n ph?m ch? bi?n t? chè v?: png. Tuy nhiên, ti?n l?i, d? dùng v?* d? b?o qu?n h?n c? l?* cao chè v?ng.

Cao chè v?ng V??n D??c Th?o luôn t? tin ?em l?i nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng nh?t, ??m b?o nh?t t? khâu tuy?n ch?n, s? ch?, cô ??c v?* ?óng gói.
Trên ?ây l?* nh?ng l?i ?*:mát m?:ch v?* l?u ý khi u?ng tr?* v?ng sau sinh ?? l?i s?a m?. Chúc các m? có l?a ch?n thông minh ?? ??m b?o ch?t l??ng ngu?n s?a cho con yêu.
C?n thêm t? v?n chi ti?t, quý v? hãy liên h?: 0984.722.327
xem thêm>>>:
https://chevang.com.vn/