Tr?m tr?n bê tông l?* máy dùng cho ng?*nh xây d?ng dùng ?? s?n xu?t ra bê tông ?? ph?c v? xây d?ng c? s? h? t?ng. Ngo?*i cách tr?n th? công ho?c tr?n b?ng nh?ng máy tr?n nh? (1 l?n tr?n 1,2 bao xi m?ng) thì ??i v?i nh?ng công trình xây d?ng ho?c khu v?c có nhu c?u s??* d?ng bê tông thì s? l?p ??t tr?m tr?n bê tông v?i công su?t phù h?p.
Tr?m tr?n bê tông t??i có hai d?ng ch?*nh: tr?m tr?n c? ??nh v?* tr?m tr?n di ??ng

  1. Tr?m tr?n bê tông c? ??nh l?* d?ng tr?m tr?n th??ng ???c công ty bê tông th??ng ph?m ho?c nh?ng công ty s?n xuát c?c bê tông s??* d?ng.
  2. Tr?m tr?n bê tông di ??ng l?* d?ng tr?m tr?n th??ng ???c s??* d?ng ?? ph?c v? nh?ng công trình ng?n h?n, d? d?*ng di chuy?n t? n?i n?*y ??n n?i khác ?? ph?c v? nh?ng công trình xây d?ng

Dù tr?m tr?n bê tông xi m?ng có công su?t l?n hay nh? thì v?n có nh?ng yêu c?u ch?*nh sau:

  • Ho?t ??ng trên c? ch?: t? ??ng, bán t? ??ng v?* th? công, tùy v?*o th?i ?i?m m?* có ch? ?? tr?n th?*ch h?p
  • K?t c?u c? kh?* ?? ch?c ch?c ?? có th? s??* d?ng b?n b? theo ng?*y tháng.
  • Ph?n m?m ?i?u khi?n ?n ??nh, thân thi?n d? s??* d?ng, ??m b?o s? li?n m?ch trong quá trình ho?t ??ng
  • ??m b?o ???c ch?t l??ng c?a bê tông, ?i?u ch?nh ???c mác v?* ?? s?t bê tông ?? tùy v?*o m?c ??*ch s??* d?ng m?* ch?n ???c c?p ph?i khác nhau.
  • S??* d?ng nh?ng thi?t b? tr?m tr?n ch?t l??ng.

Xem thêm t?i https://toannanggroup.com.vn/