C?m bi?n áp su?t 0-16bar l?* gì ?

Tr??c tiên chúng ta ?i ??n khái ni?m tr??c nhé: C?m bi?n áp su?t 0-16bar hay còn g?i l?* c?m bi?n ?o l??ng áp su?t (Pressure Transmitter) l?* m?t thi?t b? công nghi?p chuyên dùng ?? ?o áp su?t trong kho?ng t? 0-16bar. L?* m?t trong nh?ng thi?t b? ?o áp su?t ???c s??* d?ng r?ng rãi nh?t hi?n nay vì nó có dãy ?o phù h?p v?i nhi?u ?ng d?ng th?c t?. Th??ng ???c l?p ??t trong các nh?* máy hay x?* nghi?p có các lò h?i, h? th?ng th?y l?c, áp su?t n??c,…
C?m bi?n áp su?t 0-16bar
?ng d?ng:

Nh? ? trên mình ?ã nói lo?i c?m bi?n n?*y th??ng ???c dùng r?ng rãi vì c? b?n có nó dãy ?o khá phù h?p v?i ??i ?a s? các ?ng d?ng hi?n nay. Vì h?u nh? các ?ng d?ng thông th??ng hi?n nay ch? n?m trong kho?ng ?o 0-16bar. V?* ?ây c?ng l?* m?t l?i th? cho các b?n b?i vì nó có th? tái s??* d?ng l?i nhi?u l?n, trong nhi?u ?ng d?ng khác nhau. B?i vì ?ây l?* các dòng s?n ph?m ch?*nh hãng nên tu?i th? khá cao nên các b?n có th? dùng lâu d?*i.
Bên c?nh ?ó thì c?ng có các lo?i c?m bi?n áp su?t khác có dãy ?o nh?: 0-5bar, 0-7bar, 0-8bar, 0-10bar, 0-13bar… N?u nh? các b?n c?m th?y nhu c?u quá chênh l?ch so v?i dãy ?o 0-16bar thì có th? tùy ch?n các dãy ?o ph?*a trên. Nh?ng l?u ý r?ng nên tùy ch?n dãy ?o c?m bi?n cao h?n dãy ?o mong mu?n vì ?? tránh hi?n t??ng quá áp d?n ??n h? h?ng thi?t b?. Tuy nhiên c?ng không nên ch?n dãy ?o chênh l?ch quá cao s? d?n ??n sai s? trong quá trình ?o.
Các thông s? sau:

  • Xu?t x?: Châu Âu – G7
  • Các dãy ?o: 0-5bar, 0-7bar, 0-8bar, 0-10bar, 0-13bar, 0-16bar,…Tùy theo nhu c?u m?* ch?n l?a.
  • Sai s?: d??i 1%, sai s? c?*ng ?*t thì giá th?*nh c?*ng cao. N?u dùng trong các ?ng d?ng c?n ?? ch?*nh xác cao chúng ta có th? ch?n lo?i có sai s? 0.25%, 0.1% ho?c 0.065%.
  • Ngõ ra (Output): d?ng 2 dây có t?*n hi?u analog 4-20mA.
  • Nhi?t ?? l?*m vi?c: -20÷85°C, n?u môi tr??ng có nhi?t ?? cao h?n thì c?n có các ?ng cách nhi?t b?o v? c?m bi?n.
  • Ki?u k?t n?i: 1/2, BSP 1/4 l?* ki?u ren châu âu dùng. NPT 1/2 NPT 1/4 l?* ki?u ren M? dùng.
  • Ngu?n c?p: 9÷35 VDC.
  • Chu?n b?o v?: IP65 ch?ng b?i v?* ch?ng n??c.
  • Th?i gian b?o h?*nh: 12 tháng. 1 ??i 1 n?u phát sinh l?i t? nh?* s?n xu?t.


Phone – Zalo: 0989825950 (Mr Qu?c)


B?*i vi?t chi ti?t: C?m bi?n áp su?t 0-16bar

Các b?*i vi?t liên quan:
C?m bi?n áp su?t 0-1.6bar
C?m bi?n áp su?t 0-40bar