B? chuy?n ??i t?*n hi?u pt100 sang 4-20ma l?* gì ?

Các b?n có th? hi?u m?t cách ??n gi?n thì b? chuy?n ??i t?*n hi?u c?m bi?n nhi?t ?? pt100 l?* m?t dòng thi?t b? công nghi?p c?a hãng SENECA chuyên dùng ?? chuy?n t?*n hi?u mV c?a c?m bi?n pt100 th?*nh d?ng t?*n hi?u analog 4-20mA. V?i các ??c ?i?m v?* thông s? n?i b??*t thì thi?t b? n?*y l?* m?t tr? th? ??c l?c cho c?m bi?n pt100 ho?*n th?*nh t?t nhi?m v?.
B? chuy?n ??i t?*n hi?u pt100
?ng d?ng ?

Nh? chúng ta ?ã bi?t thì trong các ng?*nh công nghi?p nói chung v?* các ng?*nh s?n xu?t nói riêng, vi?c ?o l??ng nhi?t ?? l?* nhu c?u khá ph? bi?n. H?u h?t t?t c? các doanh nghi?p, nh?* máy s?n xu?t v?* ch? t?o ?i?u dùng ??n c?m bi?n nhi?t ?? pt100. Tuy nhiên khi dùng c?m bi?n pt100 thì s? x?y ra m?t v?n ?? ?ó l?* không th? truy?n t?*n hi?u ?i xa ??n các PLC ?? ?i?u khi?n.
B?i vì t?*n hi?u ??u ra l?* mV s? b? nhi?u sóng d?n ??n sai s? trong quá trình truy?n t? ?ó không ??t ???c yêu c?u công vi?c ho?c th??*m ch?* có th? d?n ??n s? c?. Còn n?u nh? các b?n ch? truy?n t?*n hi?u ? g?n c?m bi?n thì không c?n b??*n tâm ??n v?n ?? n?*y.Ch?*nh vì th? m?* ta c?n dùng ??n b? chuy?n ??i t?*n hi?u c?m bi?n nhi?t ?? pt100 th?*nh analog 4-20mA ?? l?*m các công vi?c v?a nêu trên m?t cách d? d?*ng.
Các thông s? nh? sau:

Các b?n có th? tham kh?o các thông s? k? thu??*t c?a thi?t b? n?*y d??i ?ây. • Ngõ v?*o (Input): các d?ng t?*n hi?u c?a c?m bi?n Pt100 2 dây, Pt100 3 dây v?* Pt100 4 dây.
 • Ngõ ra (Output): t?*n hi?u analog 4-20mA
 • Ngu?n c?p: 7,5÷45VDC
 • K?*ch th??c b? chuy?n ??i: 44 x18mm
 • Nhi?t ?? l?*m vi?c : -40÷85°C
 • Th?i gian ph?n h?i : <1s
 • Sai s?: 0.1%
 • Có th? c?*i ??t dãy ?o tu? ý: -10÷50°C, 0÷100°C, -30÷200°C, -50÷400°C.
 • B?o h?*nh: 18 tháng.
 • Xu?t x?: Muesen – ??c.
 • ??t các ch?ng ch? v? thi?t b? ?i?n nh?: IEC 60529, IEC 61010, IEC 61326, Namur..

Phone – Zalo: 0989825950 (Mr Qu?c)


Xem chi ti?t b?*i vi?t T?i ?ây

Các b?*i vi?t liên quan:
B? chuy?n t?*n hi?u nhi?t ?? sang 4-20ma
B? chuy?n t?*n hi?u mV sang 4-20mA